Tài liệu tham khảo

Thời gian: 03/2022 Đơn vị thực hiện: Ngân hàng ADB

Xem thêm

Thời gian: 8/2021 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Xem thêm

Thời gian: 3/2021 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Thế giới (WB)

Xem thêm

Thời gian: 04/2021 Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

Xem thêm

Thời gian: 08/2020 Đơn vị thực hiện: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xem thêm

Thời gian: 9/2020 Đơn vị thực hiện: McKinsey&Company

Xem thêm

Thời gian: 8/2020 Đơn vị thực hiện: McKinsey&Company

Xem thêm

Thời gian: 7/2020 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

Xem thêm