Văn kiện

Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại (TFA) được các nước thành viên WTO đàm phán, kết luận tại Hội nghị Bộ trưởng ở Bali tháng 12 năm 2013. Nội dung Hiệp định được xem xét lần cuối cùng về mặt pháp lý, sau đó được thông qua ngày 27/11/2014 tại Geneva, và chính thức có hiệu lực từ 22/02/2017 với sự chấp thuận của 2/3 số nước thành viên WTO.

Xem thêm

Tóm tắt nội dung Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại (TFA)

Xem thêm

Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại (FTA) được WTO thông qua ngày 14/07/2014 tại Geneva, và chính thức có hiệu lực từ 22/02/2017.

Xem thêm