Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày 16/11/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch. 

Xem thêm

Ngày 01/09/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.Nghị định có hiệu lực từ ngày: 01/09/2016Nghị định này có thể được tải về tại đây:

Xem thêm

Quyết định ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giai đoạn 2007- 2012.

Xem thêm

Quyết định phê duyệt Nghị định thư về việc nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Hiệp định Trung tâm tư vấn luật WTO.

Xem thêm

Quyết định về việc phê duyệt dự án "Thực hiện Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật sau khi gia nhập WTO" - Giai đoạn 1.

Xem thêm

Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật "Duy trì tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo thông qua việc thực hiện cam kết gia nhập WTO".

Xem thêm

Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ tài chính thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) giai đoạn 2007 - 2012

Xem thêm

Quyết định Phê duyệt Chiến lược tổng thể và chính sách bảo hộ sản xuất công nghiệp trong nước phù hợp các cam kết quốc tế, quy định của WTO giai đoạn đến năm 2020.

Xem thêm

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng nghĩa vụ thành viên WTO.

Xem thêm

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu.

Xem thêm