Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu

24/12/2009    589

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu.