Tài liệu tham khảo

Thời gian: 07/2021 Đơn vị thực hiện: Tố chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Liên Hiệp Quốc

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế - Ngân hàng Thế giới (World Bank)

Xem thêm

Ngày: 30/11/2020 Bởi: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO)

Xem thêm

Thời gian: 22/12/2020 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO)

Xem thêm

Thời gian: 16/10/2020 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO)

Xem thêm

Thời gian: 8/2020 Đơn vị thực hiện: World Trade Organization (WTO)

Xem thêm

Ban Thư ký WTO đã công bố thông tin mới: đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với thương mại nông nghiệp thế giới. Báo cáo chỉ ra rằng thương mại nông nghiệp đã tăng trưởng tốt hơn so với các lĩnh vực, ngành nghề khác

Xem thêm

Thời gian: 8/2020 Đơn vị thực hiện: World Trade Organization (WTO)

Xem thêm