Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2021

16/07/2021    2323

Thời gian: 07/2021

Đơn vị thực hiện: Tố chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Báo cáo gồm 5 phần:

Phần thứ nhất bao gồm thuế quan tóm tắt và thống kê thương mại của các quốc gia và vùng lãnh thổ đối với tất cả các sản phẩm, cũng như phân tích thống kê theo nhóm các sản phẩm nông nghiệp và phi nông nghiệp. 

Phần thứ hai, phân chia mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ theo các ngành với các mức thuế tương ứng. Phần này cũng bao gồm một mục về các điều kiện tiếp cận thị trường phải đối mặt tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Phần thứ ba bao gồm thông tin về các biện pháp phi thuế quan đang ngày càng trở nên quan trọng trong thương mại quốc tế.

Phần thứ tư là chủ đề đặc biệt được đổi mới trong mỗi phiên bản, với phiên bản 2021 là việc sử dụng các biện pháp phi thuế quan (NTM) và dữ liệu trong Hệ thống Thông tin Phân tích Thương mại (TRAINS) của UNCTAD. 

Phần thứ năm bao gồm các phụ lục về các nguồn dữ liệu và phần tổng hợp "Các câu hỏi thường gặp".

Tham khảo

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2020

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2019

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2018

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2008 - 2017

Bản mềm Ấn phẩm (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây.