Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2008 - 2017

16/07/2017

Thời gian: 2008 - 2017

Đơn vị thực hiện: Tố chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Tổng hợp Thuế quan Thế giới là ấn phẩm chung được Tố chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) xuất bản hàng năm, bao gồm những bảng tóm tắt thống kế thuế quan và thương mại của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cũng như so sánh giữa các quốc gia về mức thuế trung bình “ràng buộc” hoặc mức thuế tối đa mà mỗi nền kinh tế có thể áp dụng cho hàng nhập khẩu và mức thuế trung bình mà nền kinh tế đó áp dụng trên thực tế. Mỗi bảng cho thấy các loại thuế quan mà các loại thuế quan mà các đối tác thương mại chính đánh vào hàng xuất khẩu của các nước và cung cấp hồ sơ xuất nhập khẩu cho từng nền kinh tế.

Bên cạnh đó, ấn phẩm còn đề cập đến các biện pháp phòng vệ thương mại đang ngày càng trở nên quan trọng trong thương mại quốc tế. Mỗi năm đều có một chủ đề đặc biệt nổi bật được chọn theo từng năm và báo cáo kết thúc bằng nguồn dữ liệu và tuyển tập những câu hỏi thường gặp.

Tham khảo

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2021

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2020

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2019

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2018

Dưới đây là các phiên bản Tổng hợp Thuế quan Thế giới (tiếng Anh) giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2017.