Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2019

03/07/2019

Thời gian: 2019

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)- Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Báo cáo gồm 5 phần: Phần thứ nhất tổng hợp số liệu thuế hải quan của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ cho tất cả các mặt hàng; Phần thứ hai phân tích theo ngành và phạm vi thuế của từng quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời bao gồm điều kiện tiếp cận thị trường mà một quốc gia phải đối mặt ở các thị trường xuất khẩu trọng điểm của họ; Phần thứ ba cũng như điểm mới của phiên bản 2018, bao gồm các thông tin về các biện pháp phòng vệ thương mại - biện pháp đang ngày càng trở nên quan trọng trong thương mại quốc tế; Phần thứ tư gồm những chủ đề đặc biệt với chủ đề được chọn theo từng năm. Cuối cùng, phần phụ lục bao gồm các nguồn dữ liệu và bộ tuyển tập “Những câu hỏi hay gặp”.

Tham khảo

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2021

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2020

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2018

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2008 - 2017

Bản mềm Ấn phảm (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây.