Liên hệ

 
TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP
LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI)
Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-24-35771458/ +84-24-32216234
Email: banthuky@trungtamwto.vn
Facebook: https://www.facebook.com/pg/trungtamwtovahoinhap
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trungtamwtovcci/