Hiệp định khác

Việt Nam - Ai Cập

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Ả Rập Ai Cập

Xem thêm

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Ả Rập Ai Cập

Xem thêm