Hiệp định khác

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Ai Cập

23/01/2019    867

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Ả Rập Ai Cập

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 06/09/1997

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Ả Rập Ai Cập

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Ả Rập Ai Cập (file Tiếng Anh)