Hiệp định khác

Việt Nam - Malaysia

Sau khoảng thời gian phải tạm dừng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Malaysia, hiện nay cả 2 thị trường trên đều đã cho phép Việt Nam xuất khẩu ớt trở lại.

Xem thêm

Hiệp định giữa Chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ của Malaysia nhằm tránh đánh thuế hai lần và ngăn cản trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với các loại thuế thu nhập

Xem thêm

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Malaixia 

Xem thêm

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Malaixia Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư

Xem thêm