Hiệp định khác

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Malaysia Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư

27/01/2010    1269

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Malaixia Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư

Địa điểm ký kết: Cuala Lumpua

Thời gian ký kết: 21/01/1992

Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaixia

Giới thiệu:

Với mong muốn mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế và công nghiệp lâu đài, tạo những điều kiện thuận lợi cho đầu tư của nhà đầu tư của Bên ký kết này tại lãnh thổ của Bên ký kết kia;

Nhận thấy sự cần thiết bảo hộ đầu tư của nhà đầu tư của Bên ký kết và thúc đẩy đầu tư và kinh đoanh vì lợi ích kinh tế của hai Bên ký kết.

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Malaixia Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)