Hiệp định khác

Việt Nam - Iraq

Hiệp Định Thương mại và Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Iraq

Xem thêm