Hiệp định khác

Việt Nam - Jordan

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Vương Quốc Hasimit Gioocđani

Xem thêm