Hiệp định khác

Việt Nam - Tanzania

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Thống nhất Tanzania về Hợp tác Thương mại

Xem thêm