Hiệp định khác

Việt Nam - Kazakhstan

HIỆP ÐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ CADẮCXTAN VỀ HỢP TÁC KINH TẾ - THƯƠNG MẠI

Xem thêm