Hiệp định khác

Việt Nam - New Zealand

Trong thời gian tới, Việt Nam và New Zealand sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và khẳng định cam kết tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như WTO và APEC.

Xem thêm

Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Niu Dilân

Xem thêm