Hiệp định khác

Việt Nam - Hungary

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Hungari

Xem thêm

Hiệp Ðịnh Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Hungari Về Thương Mại Và Thanh Toán

Xem thêm

  Nơi ký kết Riga Ngày ký 06/11/1995     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Cộng hòa Hungary   Mô tả  

Xem thêm