Hiệp định khác

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau Giữa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Cộng Hoà Hungary

19/04/2010    727

 

Nơi ký kết

Riga

Ngày ký

06/11/1995

 

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Cộng hòa Hungary

 

Mô tả

 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Cộng hòa Hungary (sau đây gọi là "các Bên ký kết"),
Mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế vì lợi ích của cả hai nước;
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những đầu tư của nhà đầu tư của Nhà nước này trên lãnh thổ của Nhà nước kia; và
Nhận thấy sự khuyến khích và bảo hộ đầu tư phù hợp với Hiệp định này sẽ thúc đẩy những sáng kiến kinh doanh trong lĩnh vực này;
Đã thỏa thuận như sau:

Văn bản Hiệp định
Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau Giữa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Cộng Hoà Hungary (file Tiếng Việt)(file Tiếng Anh)