Hiệp định khác

Việt Nam - Pháp

Theo Thương vụ Việt Nam tại Pháp, trong 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp lấy lại được đà tăng trưởng mạnh nhờ sức tăng trưởng xuất khẩu của các nhóm hàng truyền thống.

Xem thêm

Hiệp định Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ nước Cộng hoà Pháp về Tránh Đánh thuế Hai lần và Ngăn ngừa việc Trốn lậu thuế Đối với các loại thuế đánh vào Thu nhập và vào Tài sản

Xem thêm

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Cộng Hoà Pháp

Xem thêm