Hiệp định khác

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Pháp

18/01/2019    1454

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Cộng Hoà Pháp

Nơi ký kết: Paris

Ngày ký: 26/05/1992

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Cộng Hoà Pháp (file tiếng Việt)