Hiệp định khác

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Việt Nam và Pháp

12/08/2019    3519

Hiệp định Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ nước Cộng hoà Pháp về Tránh Đánh thuế Hai lần và Ngăn ngừa việc Trốn lậu thuế Đối với các loại thuế đánh vào Thu nhập và vào Tài sản

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 10/02/1993

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà Pháp

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ nước Cộng hoà Pháp về Tránh Đánh thuế Hai lần và Ngăn ngừa việc Trốn lậu thuế Đối với các loại thuế đánh vào Thu nhập và vào Tài sản (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)