Hiệp định khác

Việt Nam - Chile

Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Chile gồm điện thoại, linh kiện, máy móc, thiết bị, giày dép, hàng dệt may. Việt Nam nhập khẩu từ Chile hàng thủy sản, hoa quả và nguyên phụ liệu sản xuất.

Xem thêm

Hiệp định giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Cộng Hòa Chilê về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Lẫn nhau

Xem thêm

Hiệp Định Kinh Tế Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Chilê

Xem thêm