Hiệp định khác

Hiệp định giữa Việt Nam và Chile về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Lẫn nhau

15/01/2019    745

Hiệp định giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Cộng Hòa Chilê về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Lẫn nhau

Nơi ký kết: Santiago

Ngày ký: 16/09/1999

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Chilê

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp định giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Cộng Hòa Chilê về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Lẫn nhau (file Tiếng Việt) (file Tiếng Anh)