Hiệp định khác

Hiệp Định Kinh Tế Thương Mại Giữa Việt Nam Và Chilê

15/04/2010    951

Hiệp Định Kinh Tế Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Chilê 

Nơi ký kết: Xantiagô đơ Chi lê

Ngày ký: 15/11/1993

Danh sách thành viên tham gia ký kết: cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Chilê

Mô tả: 
Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Chilê, dưới đây gọi tắt là Hai Bên ký kết, với lòng mong muốn tăng cường và phát triển quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, cho rằng các mối quan hệ kinh tế là một yếu tố quan trọng và cần thiết trong việc tăng cường quan hệ song phương,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Kinh Tế Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Chilê