Hiệp định khác

Việt Nam - Tajikistan

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tatgikixtan về Hợp tác Kinh tế - Thương mại

Xem thêm

Hiệp định về Khuyến khích và  bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tatgikixtan

Xem thêm