Hiệp định khác

Hiệp định giữa Việt Nam và Tajikistan về Hợp tác Kinh tế - Thương mại

22/01/2019    574

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tatgikixtan về Hợp tác Kinh tế - Thương mại

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 19/01/1999

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa Tat-gi-ki-xtan

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tatgikixtan về Hợp tác Kinh tế - Thương mại (file Tiếng Việt)