Hiệp định khác

Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Tajikistan

27/04/2010    675

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tatgikixtan

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 19/01/1999

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa Tat-gi-ki-xtan

Mô tả:

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa Tat-gi-ki-xtan (sau đây được gọi là "các Bên ký kết");

Quan tâm tới quan hệ hữu nghị và hợp tác tồn tại giữa hai nước và hai dân tộc;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư của nhà đầu tư của một Bên ký kết trên lãnh thổ của Bên ký kết kia;

Nhận thấy việc khuyến khích và bảo hộ đầu tư theo Hiệp đinh này sẽ thúc đẩy sáng kiến kinh doanh và tăng cường sự thịnh vượng của hai nước.

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp định về Khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tatgikixtan (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)