Hiệp định khác

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Việt Nam và Hungary

23/01/2019    687

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Hungari

Nơi ký kết: Budapest

Ngày ký: 26/08/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hòa Hungary

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Hungari (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)