Hiệp định khác

Hiệp định giữa Việt Nam và Tanzania về Hợp tác Thương mại

15/01/2019    640

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Thống nhất Tanzania về Hợp tác Thương mại 

Ngày ký: 08/10/2001

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Thống nhất Tanzania

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Thống nhất Tanzania về Hợp tác Thương mại (file Tiếng Việt)