Hiệp định khác

Hiệp Định Thương mại và Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật giữa Việt Nam và Iraq

22/01/2019    664

Hiệp Định Thương mại và Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Iraq

Nơi ký kết: Baghdad 

Ngày ký: 18/04/1977

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa Iraq

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp Định Thương mại và Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Iraq (file Tiếng Việt)