Báo cáo “Các tác động phân tán của thương mại: Các đổi mới theo kinh nghiệm, các công cụ phân tích và các phản ứng chính sách”

01/05/2021    794

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế - Ngân hàng Thế giới (World Bank)

Ngân hàng Thế giới đã xem xét các mối liên hệ giữa thương mại toàn cầu và việc giảm đói nghèo, cách thức thay đổi mô hình thương mại ảnh hưởng đến người nghèo và cách các chính sách có thể đảm bảo lợi ích được chia sẻ rộng rãi hơn trong hai năm qua. Báo cáo này là kết quả của công tác này. Nó cung cấp kiến thức, dữ liệu và công cụ mới cho các phản ứng chính sách nhằm truyền bá lợi ích từ thương mại một cách rộng rãi hơn, làm thương mại có tác động hiệu quả với tất cả mọi người.

Trong báo nay, các phân tích cho thấy rằng các quốc gia nên tiếp tục coi thương mại là con đường để phát triển. Rõ ràng là thương mại dẫn đến tăng trưởng cao hơn và việc làm tốt hơn. Báo cáo này cũng đã chỉ ra những phân tích trước đó có thể đã bị thiếu hụt. Trong việc mở rộng tư duy kinh tế mới nhất cho các nước đang phát triển thông qua một loạt mô hình và cơ sở dữ liệu được phát triển mới nhất cũng như 5 nghiên cứu điển hình về quốc gia, báo cáo nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách thương mại xác định rõ hơn ai sẽ được hưởng lợi và ai có thể cần hỗ trợ khi cấu trúc kinh tế thay đổi thông qua thương mại.

Báo cáo (Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: