Tài liệu tham khảo

Năm phát hành: 2020 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xem thêm

Năm phát hành: 2019 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)- Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xem thêm

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xem thêm

Người thực hiện: TS. Lê Quang Thuận, ThS. Trần Thị Quỳnh Hoa & Th.S Trần Thị Hà, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính

Xem thêm

Người thực hiện: TS. Trịnh Thị Thanh Thủy & Vũ Thúy Vinh, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Xem thêm

Người thực hiện: TS. Ngô Tuấn Anh, Khoa Kinh tế học - Đại học Kinh tế Quốc dân

Xem thêm

Người thực hiện: ThS. Lâm Thị Quỳnh Anh, Văn phòng Ban chỉ đạo Liên ngành Hội nhập Quốc tế về Kinh tế

Xem thêm

Người thực hiện: ThS. Nguyễn Thành Long, Phòng Hội nhập kinh tế quốc tế trong nước - Văn phòng BCĐLNKT

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) Thời gian: 2010 - 2015

Xem thêm