Tài liệu tham khảo

Thời gian: 16/10/2020 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO)

Xem thêm

Thời gian: 8/2020 Đơn vị thực hiện: World Trade Organization (WTO)

Xem thêm

Ban Thư ký WTO đã công bố thông tin mới: đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với thương mại nông nghiệp thế giới. Báo cáo chỉ ra rằng thương mại nông nghiệp đã tăng trưởng tốt hơn so với các lĩnh vực, ngành nghề khác

Xem thêm

Thời gian: 8/2020 Đơn vị thực hiện: World Trade Organization (WTO)

Xem thêm

Năm phát hành: 2020 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xem thêm

Năm phát hành: 2019 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)- Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xem thêm

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xem thêm

Người thực hiện: TS. Lê Quang Thuận, ThS. Trần Thị Quỳnh Hoa & Th.S Trần Thị Hà, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính

Xem thêm

Người thực hiện: TS. Trịnh Thị Thanh Thủy & Vũ Thúy Vinh, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Xem thêm