Tiến trình Hội nhập KTQT của Việt Nam và 10 năm gia nhập WTO - Cơ hội và thách thức, thành tựu và hạn chế. Bối cảnh quốc tế mới và cách tiếp cận

29/12/2017    5433

Người thực hiện: Ông Trương Đình Tuyển, Nguyên Bộ Trưởng bộ Thương mại

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2017 

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: