Tài liệu tham khảo

Tác giả: GS.TS. Hồ Văn Tĩnh – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Thời gian: 2006

Xem thêm

Tác giả: Cao Bá Khoát – Công ty TNHH tư vấn doanh nghiệp K và cộng sự

Xem thêm

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Sinh Cúc – Tổng cục Thống kê Thời gian: 2009

Xem thêm

Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý – Lê Văn Cương Thời gian: 2008

Xem thêm

Tác giả: Vũ Khoan – Nguyên BTTWĐ, Phó Thủ tướng Chính phủ

Xem thêm