Tài liệu tham khảo

Bài phỏng vấn Ông Lã Văn Châu- Tùy viên thương mại tại LB Nga về ảnh hưởng của việc Nga trở thành thành viên của WTO lên quan hệ kinh tế với Việt Nam.

Xem thêm

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng- Đại học Kinh tế Quốc dân

Xem thêm

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng- Đại học Kinh tế quốc dân

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: MUTRAP Thời gian: 2010

Xem thêm

Tác giả: GS.TS. Hồ Văn Tĩnh – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Thời gian: 2006

Xem thêm