Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2020

14/07/2020    1510

Thời gian: 2020

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Báo cáo gồm 5 phần: Phần thứ nhất là thống kê thuế quan và thương mại cho tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ đối với tất cả các sản phẩm, cũng như phân tích các sản phẩm nông nghiệp và phi nông nghiệp. Phần thứ hai dành cho mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ một trang đầy đủ với sự phân chia theo ngành và phạm vi nhiệm vụ. Phần này cũng bao gồm các điều kiện tiếp cận thị trường mà các nền kinh tế phải đối mặt trong các thị trường xuất khẩu chính tương ứng của họ. Phần thứ ba là thông tin về các biện pháp phi thuế quan đang ngày càng trở nên quan trọng hơn trong thương mại quốc tế. Phần thứ tư là chủ đề đặc biệt được đổi mới trong mỗi phiên bản. Các phụ lục nằm trong phần năm, bao gồm các nguồn dữ liệu và phần tổng hợp các câu hỏi thường gặp.

Tham khảo

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2021

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2019

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2018

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2008 - 2017

Bản mềm Ấn phẩm (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây.