Hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm (CPC)

24/06/2021    11477

Đơn vị thực hiện: Liên Hiệp Quốc

Hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm (CPC) tạo thành một hệ thống phân loại sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm tất cả hàng hóa và dịch vụ. Nó như một tiêu chuẩn quốc tế để tổng hợp và thống kê tất cả các loại dữ liệu về chi tiết sản phẩm, bao gồm số liệu thống kê về sản xuất công nghiệp, thương mại hàng hóa trong và ngoài nước, thương mại dịch vụ quốc tế, cán cân thanh toán, tiêu dùng và thống kê giá cả và các dữ liệu khác. Nó cung cấp một khuôn khổ để so sánh quốc tế và thúc đẩy sự hài hòa của các loại thống kê khác nhau liên quan đến hàng hóa và dịch vụ.

Phiên bản đầu tiên của CPC, Hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm tạm thời, được xuất bản vào năm 1991. Phiên bản mới nhất, phiên bản CPC 2.1, được phát hành vào năm 2015, là kết quả của việc xem xét cấu trúc CPC để đảm bảo mức độ liên quan của hệ thống phân loại đối với việc mô tả các sản phẩm hiện tại trong nền kinh tế. Những thay đổi trong phiên bản này chủ yếu là kết quả của việc xem xét thêm các sản phẩm nông nghiệp (bao gồm đầu vào của thủy sản, lâm nghiệp và nông nghiệp), đầu ra của các ngành dịch vụ được chọn, sản phẩm năng lượng và những điều chỉnh cần thiết để phản ánh những thay đổi có trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa.

Các tài liệu (Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: