Quyết định phê duyệt Nghị định thư về việc nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Hiệp định Trung tâm tư vấn luật WTO

24/12/2009    1012

Quyết định phê duyệt Nghị định thư về việc nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Hiệp định Trung tâm tư vấn luật WTO.