Quyết định về việc phê duyệt dự án "Thực hiện Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật sau khi gia nhập WTO" - Giai đoạn 1

24/12/2009    707

Quyết định về việc phê duyệt dự án "Thực hiện Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật sau khi gia nhập WTO" - Giai đoạn 1.