Văn bản thực thi của Việt Nam

Nghị quyết của Quốc hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 phê chuẩn Nghị Định thư gia nhập Hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới (WTO) của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem thêm

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ.

Xem thêm

Thông tư của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thông số 38/2009/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 06 năm 2009 hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Xem thêm

Quyết định của Ngân hàng nhà nước số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 07 tháng 06 năm 2007 ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần.

Xem thêm

Thông tư của Bộ công thương số 06/2009/TT-BCT ngày 20 tháng 03 năm 2009 hướng dẫn theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của chính phủ.

Xem thêm

Thông tư của ngân hàng nhà nước số 03/2007/TT-NHNN ngày 5 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị Định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

Xem thêm

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động giữa Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của Việt Nam với mạng lưới các điểm Thông báo và hỏi đáp về SPS thuộc các Bộ ngành.

Xem thêm

Quyết định ban hành "Chương trình thực hiện đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006 - 2010"

Xem thêm