Thông tư của Bộ Công thương về hướng dẫn theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 16/2007/NQ-CP

24/12/2009    227

Thông tư của Bộ công thương số 06/2009/TT-BCT ngày 20 tháng 03 năm 2009 hướng dẫn theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của chính phủ.