Quyết định của Ngân hàng nhà nước về ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

24/12/2009    289

Quyết định của Ngân hàng nhà nước số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 07 tháng 06 năm 2007 ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần.