Thông tư của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thông về hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

24/12/2009    292

Thông tư của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thông số 38/2009/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 06 năm 2009 hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.