Văn kiện

Ngày 6/6/2017, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam đã công bố bản dịch toàn văn Hiệp định VPA-FLEGT_Bản ký tắt của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo FLEGT. Đây là Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) đã kết thúc đàm phán và ký tắt ngày 11/5/2017, đang trong quá trình rà soát.

Xem thêm

Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS) và Hệ thống phân loại Tổ chức (OCS) và xác minh dựa trên rủi ro

Xem thêm

Các thuật ngữ trong VPA-FLEGT Việt Nam

Xem thêm

Định nghĩa gỗ hợp pháp và Khuôn khổ chung đánh giá tính hợp pháp của các hoạt động lâm nghiệp, các nguyên lý, tiêu chí và chỉ số của việc chế biến và thương mại gỗ đối với Việt Nam

Xem thêm