Các thuật ngữ trong VPA-FLEGT Việt Nam

01/11/2018    593

Trong khuôn khổ của Hiệp định này, các định nghĩa sau sẽ được áp dụng:

(a) Nhập khẩu vào Liên minh là việc thông quan để lưu thông tự do trong Liên minh theo Điều 79 của Quy chế Hội đồng Châu Âu (EEC) số 2913/92 ngày 12/10/1992 về việc thiết lập Mã Hải quan của Cộng đồng Châu Âu cho sản phẩm gỗ không được phân loại là “hàng hóa phi mậu dịch” theo quy định tại Điều 1(6) của Quy chế Ủy ban Châu Âu (EEC) Số 2454/93 ngày 2/7/1993 quy định điều kiện thực thi Quy chế Hội đồng Châu Âu (EEC) Số 2913/92 về việc thiết lập Mã Hải quan Cộng đồng Châu Âu;

(b) Xuất khẩu” là việc vận chuyển hoặc đưa sản phẩm gỗ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, ngoại trừ các sản phẩm gỗ quá cảnh qua Việt Nam;

(c) “Sản phẩm gỗ quá cảnh là bất kỳ sản phẩm gỗ nào có xuất xứ từ một nước thứ ba được đưa vào lãnh thổ Việt Nam dưới sự kiểm soát của hải quan và được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo đúng nguyên trạng của sản phẩm đó tại nước xuất xứ;

(d) “Sản phẩm gỗ” là các sản phẩm thuộc Phụ lục I;

(e) “Mã HS là mã 4 hoặc 6 chữ số được quy định tại phần danh mục của Hệ thống Hài hòa Mô tả và Mã hóa Hàng hóa được xây dựng theo Công ước quốc tế về Hệ thống Hài hòa Mô tả và Mã hóa Hàng hóa của Tổ chức Hải quan Thế giới;

(f) “Giấy phép FLEGT là văn bản pháp lý của Việt Nam để khẳng định một lô hàng sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Liên minh được sản xuất hợp pháp và được xác minh theo các tiêu chí quy định tại Hiệp định này. Giấy phép FLEGT có thể được cấp theo hình thức giấy hoặc điện tử;

(g) “Cơ quan cấp phép” là cơ quan được Việt Nam chỉ định để cấp và xác nhận hiệu lực của giấy phép FLEGT;

(h) “Cơ quan có thẩm quyền là cơ quan được các nước thành viên Liên minh chỉ định để tiếp nhận, chấp nhận và xác minh giấy phép FLEGT;

(i) “Lô hàng là một số lượng sản phẩm gỗ được cấp giấy phép FLEGT chuyển bởi chủ hàng hoặc nhà vận chuyển từ Việt Nam và được xuất trình cho một cơ quan hải quan của Liên minh để thông quan và lưu thông tự do;

(j) Gỗ sản xuất hợp pháp (sau đây được gọi là “gỗ hợp pháp”) là các sản phẩm gỗ được khai thác hoặc nhập khẩu và sản xuất phù hợp với quy định luật pháp của Việt Nam như được quy định tại Phụ lục II và các quy định liên quan của Hiệp định này, và gỗ được khai thác, sản xuất và xuất khẩu phù hợp với pháp luật của quốc gia khai thác đối với gỗ nhập khẩu như quy định tại Phụ lục V;

(k) Thông quan để lưu thông tự do là thủ tục hải quan của Liên minh để kiểm tra tình trạng hải quan của hàng hóa không phải từ Liên minh (theo Quy chế (EEC) số 2913/92), quy định cụ thể việc thu các loại thuế nhập khẩu; thu các loại lệ phí khác nếu có; áp dụng các biện pháp, lệnh cấm và hạn chế trong chính sách thương mại; và hoàn tất các thủ tục, quy định khác liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa; 

(l) Xác minh bằng chứng là quá trình kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và sự phù hợp của bằng chứng dựa trên kiểm tra hồ sơ và/hoặc kiểm tra thực tế bởi các chủ thể xác minh theo Định nghĩa gỗ hợp pháp được quy định tại Phụ lục II.

Nguồn: FLEGT VPA Vietnam