Nghiên cứu

Mạng lưới các Website về Công ước Viên là tập hợp cơ sở dữ liệu quốc gia và khu vực về các thông tin liên quan đến Công ước Viên: http://www.cisg.law.pace.edu/network.html - Tham gia mạng lưới là các viện giáo dục và các hãng luật - Tập hợp các ấn phẩm (e-book) miễn phí về Công ước Viên và các vấn đề liên quan vì mục tiêu thương mại trong nước và quốc tế.

Xem thêm

Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một hệ thống luật bao trùm, cao hơn cả bộ luật quốc gia về mua bán hàng hóa hay bất kỳ pháp luật mua bán hàng hóa của quốc gia nào áp dụng nó. Hầu hết hệ thống luật quốc gia là Dân luật (civil law) hay Thông luật (common law), hoặc đôi khi có chút thay đổi tùy thuộc vào đặc điểm của từng quốc gia. Vậy làm thế nào Công ước Viên có thể vượt lên trên cả những khác biệt giữa các hệ thống luật này?Đường link dưới đây là tập hợp các bài viết về mối quan hệ giữa Công ước Viên với các hệ thống luật khác:

Xem thêm