Mối quan hệ của Công ước Viên với các hệ thống luật khác

08/09/2013    870

Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một hệ thống luật bao trùm, cao hơn cả bộ luật quốc gia về mua bán hàng hóa hay bất kỳ pháp luật mua bán hàng hóa của quốc gia nào áp dụng nó. Hầu hết hệ thống luật quốc gia là Dân luật (civil law) hay Thông luật (common law), hoặc đôi khi có chút thay đổi tùy thuộc vào đặc điểm của từng quốc gia. Vậy làm thế nào Công ước Viên có thể vượt lên trên cả những khác biệt giữa các hệ thống luật này?

Đường link dưới đây là tập hợp các bài viết về mối quan hệ giữa Công ước Viên với các hệ thống luật khác:

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/cisgint.html