Các nước và Công ước Viên

Kể từ khi được ký kết vào năm 1980 đến nay, Công ước Viên đã trải qua 30 năm với nhiều dấu mốc trong việc mở rộng các nước thành viên. Có thể tạm chia các làn sóng gia nhập CISG của các nước theo 4 giai đoạn sau:

Xem thêm

Từ kinh nghiệm các nước tham gia Công ước Viên, chúng ta có thể rút ra một số điểm đáng lưu ý sau:

Xem thêm